...31 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอต้อนรับ ท่าน ผอ.พรศักดิ์ ธรรมวานิช ด้วยความยินดียิ่ง...

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบได้ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2557

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

พิธีรับมอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม

>>วันที่ 28 เมษายน 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการรับมอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม จากนายนิวัติ เจียวิริยบุญมา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้มอบ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นเกียรติในการรับมอบในครั้งนี้...


>>นายเสริมศักดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ตั้งใจที่จะกลับมาบ้านหลังเดิมเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติก็ได้รับทราบถึงการดำเนินการในเรื่องพิพิธภัณฑ์และความก้าวหน้ามาโดยตลอด และดีใจที่พิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติจะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการจะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ และเป็นการกระจายอำนาจการบริหารสู่เขตท้องถิ่น
>>นายเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานประเภทแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญแก่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นสำคัญกระทรวงศึกษาธิการยินดีอย่างยิ่งในการได้รับมอบและรับผิดชอบในการดำเนินการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการที่จะศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของพันธ์ปลาและชนิดของปลา โดยได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่หรือครูเข้ามาดูแลในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เรื่องงบประมาณนั้นจะต้องขอตั้งขึ้นมาเพื่อนำมาบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อยากขอความร่วมมือไปยังเทศบาล อบต. ประชาชนในการที่จะช่วยกันดูแล พัฒนา ขยายผลให้โครงการนี้ก้าวหน้าและมีบทบาทส่งเสริมการศึกษา อาชีพแก่ประชาชนต่อไปได้ในอนาคต
 
 
 
>>จังหวัดนครพนมมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม จึงทำให้จังหวัดนครพนมมีสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิดและกลายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิด ทั้งชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดเกิดขึ้นด้วยดำริของ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ เพื่อรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม ไว้เพื่อแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษาหาความรู้ เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายพิศิษฐ์ ปิติพัฒน์ นายกเทศมนตรี เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายชวลิต วิชยสทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขงขึ้นแบ่งส่วนออกเป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดของลุ่มแม่น้ำโขง โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงทั่วไป และชนิดที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีอุโมงค์ลอดใต้ตู้ปลาสามารถชมความเคลื่อนไหวของปลาได้เป็นอย่างดี และยังมีตู้ปลาขนาดและรูปทรงต่างๆอีกมากมาย นอกจากนั้นภายในตัวอาคารยังประกอบไปด้วยจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัยขนาด 50 ที่นั่ง และสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกจึงนับเป็นอาคาร แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทันสมัยและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ผู้เยี่ยมชมของชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆต่อไป